મમળાવો !

ખીચડી ચડી કે નહીં એ જોવા માટે આપણે એક જ દાણો દાબી જોઈએ છીએ અને પછી નક્કી કરીએ છીએ કે તે કાચી છે અથવા ચડી ગઈ છે. પણ માણસનું મન કંઈ ખીચડીના તપેલા જેવું નથી કે તમે દાણો દાબી જુઓ અને પછી કાયમને માટે નક્કી કરી નાખો કે તે સારો છે અથવા ખરાબ છે.

‘ઝાકળબિંદુ’, વજુ કોટક

Advertisements

One comment on “મમળાવો !

આપનું અમુલ્ય મંતવ્ય આપશો ?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s