સંબંધો વિશે વધુ –

આજે કંઇ લખતા પહેલા મને મેઇલમાં મળેલી એક શેર –

વેંત ઊચી વાડ છે વિખવાદની,

આપણાથી એય ઠેકાતી નથી, 

– ચંદ્રેશ મકવાણા

આપણા પ્રયત્નો વિખવાદના મૂળને સમજવા સુધી પહોચવાના છે જ. પણ સંબંધોને સમજવાનો પ્રયત્ન પહેલા કરી જોઇએ. સંબંધોને સમજવા માટેના મારા ત્રણ વધુ લેખ –

સંબંધોમાં સમજણની ઉલઝન –

http://aksharnaad.com/2012/03/31/misconceptualization-in-relations/

આ જ બ્લોગ પર વાંચવા –

https://bestbonding.wordpress.com/2013/04/23/sambadhoma_ulazan/

રણમાં મીઠી વિરડી એટલે – પ્રેમ

http://aksharnaad.com/2012/02/28/sweet-water-in-desert-by-jagdish-joshi/

આ જ બ્લોગ પર વાંચવા –

https://bestbonding.wordpress.com/2013/04/21/prem/

સંબંધોમાં સ્પામ ફિલ્ટર –

http://aksharnaad.com/2012/04/12/spamfilter-in-relations/

આ જ બ્લોગ પર વાંચવા – 

https://bestbonding.wordpress.com/2013/04/24/spamfilter/

હવે પછી જોઇએ – પતિ-પત્નીના સંબંધો વિશે.

But after 4 th May.

Till then, Have nice time.

આપનું અમુલ્ય મંતવ્ય આપશો ?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s