તમે સંબંધોને નજીકથી નિહાળ્યા છે ?

અક્ષરનાદે મને મારા વિચારોને વાચકો સમક્ષ મૂકવા પ્રેરણા પાડી છે. મારો અક્ષરનાદ પરનો પ્રથમ લેખ –

http://aksharnaad.com/2012/02/15/relations/

 

આ જ બ્લોગ પર વાંચવા –

https://bestbonding.wordpress.com/2013/04/20/relation_1/

આપનું અમુલ્ય મંતવ્ય આપશો ?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s